Commit f3e182b1 authored by pedinielli.seb's avatar pedinielli.seb Committed by Prabhat
Browse files

Pontoon: Update Corsican (co) localization of Common Voice


Co-authored-by: default avatarpedinielli.seb <[email protected]>
parent 817b5384
......@@ -571,6 +571,8 @@ report-title = Invià un raportu
report-ask = Qualessu hè u prublemu chè voi incuntrate incù sta frasa ?
report-offensive-language = Parlà inghjuriosu
report-offensive-language-detail = L'infrasata cuntene parullacce
report-grammar-or-spelling = Sbagliu grammaticu/urtugrafiu
report-grammar-or-spelling-detail = L'infrasata hà un sbagliu di grammatica o d'urtugrafia.
report-different-language = Parlà sfarentu
report-different-language-detail = Hè scrittu in un parlà sfarentu di quellu ch'o parlu.
report-difficult-pronounce = Difficiule à prununcià
......@@ -611,7 +613,9 @@ show-ranking = Muscià a mo classifica
## Custom Goals
get-started-goals = Principià incù i scopi
create-custom-goal = Creà un scopu parsunale
goal-type = Chì sorte di scopu vulete custruì ?
both-speak-and-listen = Tramindui
daily-goal = Scopu di u ghjornu
weekly-goal = Scopu di a settimana
......@@ -620,6 +624,7 @@ average-difficulty = Mediana
difficult-difficulty = Difficiule
pro-difficulty = Prufessiunale
want-to-continue = Vulete cuntinuà ?
lose-changes-warning = Partendu avà, i vostri cambiamenti seranu persi
build-custom-goal = Definisce un scopu parsunale
help-reach-hours-pluralized =
Aiutateci à ghjunghje { NUMBER($hours) ->
......@@ -641,6 +646,8 @@ n-clips-pluralized =
[one] { $count } campionu
*[other] { $count } campioni
}
help-share-goal = Aiutate ci à truvà voci in più, spartite u vostru scopu
confirm-goal = Cunfirmà u scopu
goal-interval-weekly = Settimanale
weekly-goal-created = U vostru scopu sittimanale hè statu creatu
daily-goal-created = U vostru scopu ghjurnalieru hè statu creatu
......@@ -677,6 +684,7 @@ card-button-next = Seguita
card-button-back = Nanzu
demo-language-select-label = Splurà e lingue
demo-eofy-header = Publicazione di a fine d'annata 2019
demo-eofy-sub_header = Banca di data pronta pà u scaricamentu
demo-account = Contu
## Demo Account
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment