Commit 9bc86a64 authored by Shivani Sarikonda's avatar Shivani Sarikonda
Browse files

Update vikasita.txt

parent 82f38c6e
......@@ -3598,49 +3598,49 @@
పెటేంట్‌, కాపీరైట్‌ చట్టాల ద్వారా చెప్పింది కీర్తి.
ఇది వ్యాపార అధిపత్యమే తప్ప ఆధిపత్య హక్కు కాదు.
ఇప్పటివరకు తాను రాజకీయాల జోలికి పోలేదు.
దాన్నక రొంపిగా చూసింది తప్ప దాని పాత్రను సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోలేదు.
పైగారాజకీయ వ్యవస్థ సహకారం తీసుకొని కార్యకలాపాలు సాగించాలనుకుంది.
దాన్నక రొంపిగా చూసింది తప్ప దాని పాత్రను సరిగ్గా అర్ధం చేసుకోలేదు.
పైగా రాజకీయ వ్యవస్థ సహకారం తీసుకొని కార్యకలాపాలు సాగించాలనుకుంది.
అది ఫైనాన్స్‌ పెట్టుబడికి లోబడి ఉంటుంది.
చట్టాలను కూడా వారు చెప్పినట్లే చేస్తారు.
ఉదాహరణకు పేటెంట్‌ చట్టం డబ్యూటీవోఒప్పందానికనుగుణంగా మార్చారు.
ఉదాహరణకు పేటెంట్‌ చట్టం డబ్ల్యుటీవో ఒప్పందానికనుగుణంగా మార్చారు.
మా సహకారమేమైనా అవసరమైతే తప్పకుండా చేస్తాం.
ఈ సంభాషణంతా విన్న ఆశ్రితకు నిత్య అభిప్రాయాలు బాగా నచ్చాయి.
ఇంతకాలం తాను ఇలాంటి వారి కోసమే వెతుకుతంది.
ఇంతకాలం తాను ఇలాంటి వారి కోసమే వెతుకుతంది.
చర్చల తర్వాత నిత్య చెప్పింది తనస్వీయానుభవానికి దగ్గరగా ఉన్నట్లనిపించింది.
సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న ఫ్యూడల్‌ భావాల్నిబలమైన కార్పోరేట్‌ వ్యవస్థను ఎదుర్మోవాలన్న నిజాన్ని గుర్తించింది.
ఒక లాయర్‌తనంతట తానుగా సహకరిస్తానని ముందుకు రావడంతో నిత్యకు ఎక్కడలేని సంతోషంవెసింది.
సమాజాన్ని పట్టి పీడిస్తున్న ఫ్యూడల్‌ భావాల్ని బలమైన కార్పోరేట్‌ వ్యవస్థను ఎదుర్కొవాలన్న నిజాన్ని గుర్తించింది.
ఒక లాయర్‌ తనంతట తానుగా సహకరిస్తానని ముందుకు రావడంతో నిత్యకు ఎక్కడలేని సంతోషం వెసింది.
ఆథశ్రిత ఓ కార్పోరేట్‌ ఆఫీసులో లీగల్‌ ఆఫీసర్‌గా పనిచేస్తోంది.
షాపింగ్‌కువెళితే ముందు నా కోసమె కొంటాడు.
షాపింగ్‌కు వెళితే ముందు నా కోసమె కొంటాడు.
కాని అన్నీ తనే సెలక్ట్‌ చేస్తాడు.
అదే మా బంధువులొస్తే అసలు పట్టించుకోడు.
ఇద్దరం రోడ్డుమీదపోతుంటే ముందు ఆయన, వెనక నేను.
ఇద్దరం రోడ్డు మీద పోతుంటే ముందు ఆయన, వెనక నేను.
ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి నా అవస్థ.
అందుకే ఇక కలసి ఉండటం కుదరదనుకున్నా.
ఆయనకు నేను ఉద్యోగం చేయడం ఇష్టం లేదు.
అందరితోరాసుకుంటూ పూసుకుంటూ తిరగాలి ఎందుకు అంటాడు.
పోనీ స్వంతంగా ప్రాక్టీస్‌చేస్తానంటే రేపు పిల్లలు పుడితే ఎవరు చూస్తారంటాడు.
ఆయన సంకుచిత మనస్తత్వంఅప్పటికి గాని అర్ధం కాలేదు నాకు.
ఒకసారి మాటామాటా పెరిగి చేయి కూడాచేసుకున్నాడంి బాధగా.
అన్నాడు అక్షయ్‌అందుకే ఇక భరించడం కష్టం అనుకున్నానన్నది ఆ్రిత.
బయటకు పోతే ఎవరిమాయలోనన్నా పడతానేమోనని అనుమానం.
అందరితో రాసుకుంటూ పూసుకుంటూ తిరగాలి ఎందుకు అంటాడు.
పోనీ స్వంత్రంగా ప్రాక్టీస్‌చేస్తానంటే రేపు పిల్లలు పుడితే ఎవరు చూస్తారంటాడు.
ఆయన సంకుచిత మనస్తత్వం అప్పటికి గాని అర్ధం కాలేదు నాకు.
ఒకసారి మాటామాటా పెరిగి చేయి కూడా చేసుకున్నాడంి బాధగా.
అన్నాడు అక్షయ్‌అందుకే ఇక భరించడం కష్టం అనుకున్నా అంది ఆ్రిత.
బయటకు పోతే ఎవరి మాయలోనన్నా పడతానేమోనని అనుమానం.
అదే అసలు సమస్య మా మధ్య.
288 వీయస్సార్‌సనాతన భావాలు మోస్తున్న ఆధునిక మొగుడన్నమాట అన్నది నిత్య.
అందుకే నేనూ ఆమెకు సపోర్టుగా వున్నానంది కీర్తి.
కీర్తితో పరిచయమైనతర్వాత శని, ఆదివారాల్లో స్వేచ్చ ఆఫీసుకొచ్చి పేటెంట్‌, కాపీరైట్‌ చట్టాల్లో సహాయంచేస్తున్నది.
్రీ పురుష సమానత్వం కోసం సాగే సంఘర్షణలో కొన్ని కుటుంబాలిలా విడిపోకతప్పదేమోననుకున్నాడు అక్షయ్‌.
కీర్తితో పరిచయమైన తర్వాత శని, ఆదివారాల్లో స్వేచ్చ ఆఫీసు కొచ్చి పేటెంట్‌, కాపీరైట్‌ చట్టాల్లో సహాయం చేస్తున్నది.
స్త్రీ పురుష సమానత్వం కోసం సాగే సంఘర్షణలో కొన్ని కుటుంబాలిలా విడిపోక తప్పదేమోననుకున్నాడు అక్షయ్‌.
నువ్వు చెప్పు అక్షయ్‌ సవాల్‌ విసురుతున్నట్లడిగింది.
అంటే పాత వయస్సు కొత్తవయస్సులో కలసి పోయి మనుషులు ఎదుగుతుంటారు.
అన్నది నిత్య నవ్వుతూసమాజం కూడా అంతేగా.
ఒకసారి సాధించిన అభివృద్ది వెనక్కిపోదు అన్నాడుఅక్రయ్‌.
కాని ముందుకు పోకుండా ఈ వ్యవస్థ అద్దుకుంటుంది.
దాన్ని అధిగమించి ముందుకు పోవాలంటేఘర్షణ తప్పదన్నది నిత్య.
మోనిటర్‌ముందు కూర్చొని వీడియో గేమ్స్‌ ఆన్‌ చేసింది.
ఈ గేమ్స్‌లో పడిందంటే ఇక మనలోకం తెలియదు దానికంది కీర్తి.
శ్రేఈ చర్చలు, ఆందోళనల తర్వాత రాజమౌళి, అక్షయ్‌లకు నిత్యపై మరింతగాగౌరవం పెరిగింది.
ఆమెలోని నిరాడంబరత్వం, మాటల్లోని గంభీరత, 290 వీయస్సార్‌పనిలో వేగం అక్షయ్‌కు బాగా నచ్చాయి.
అమెరికా నుండి టెక్నాలజీనే కాదు అభ్యుదయభావాలను కూడా వంటబట్టించుకొచ్చింది నిత్య.
యాక్షన్‌ స్పీక్స్‌లౌడర్‌ దేన్ వర్్స్‌ అన్నారు.
కోడింగ్‌ రాసిన తర్వాత టెస్టింగ్‌కు పంపినట్లే ఆచరిస్తేనేఆలోచనా సార్ధ్థకమవుతుంది.
అన్నది నిత్య నవ్వుతూ సమాజం కూడా అంతేగా.
ఒకసారి సాధించిన అభివృద్ది వెనక్కిపోదు అన్నాడు అక్రయ్‌.
కాని ముందుకు పోకుండా ఈ వ్యవస్థ అడ్డుకుంటుంది.
దాన్ని అధిగమించి ముందుకు పోవాలంటే ఘర్షణ తప్పదన్నది నిత్య.
మోనిటర్‌ ముందు కూర్చొని వీడియో గేమ్స్‌ ఆన్‌ చేసింది.
ఈ గేమ్స్‌లో పడిందంటే ఇక మనలోకం తెలియదు దానికి అంది కీర్తి.
శ్రేఈ చర్చలు, ఆందోళనల తర్వాత రాజమౌళి, అక్షయ్‌లకు నిత్యపై మరింతగా గౌరవం పెరిగింది.
ఆమెలోని నిరాడంబరత్వం, మాటల్లోని గంభీరత, 290 వీయస్సార్‌ పనిలో వేగం అక్షయ్‌కు బాగా నచ్చాయి.
అమెరికా నుండి టెక్నాలజీనే కాదు అభ్యుదయ భావాలను కూడా వంటబట్టించుకొచ్చింది నిత్య.
యాక్షన్‌ స్పీక్స్‌ లౌడర్‌ న్ వర్్స్‌ అన్నారు.
కోడింగ్‌ రాసిన తర్వాత టెస్టింగ్‌కు పంపినట్లే ఆచరిస్తేనే ఆలోచనా సార్ధ్థకమవుతుంది.
ఇలా నిత్య ప్రాజెక్టులో ఒక అంకం ముగిసింది.
ప్రజల కోసం పనిచేయాలనుకున్నప్పుడు, ముందు ఆ ప్రజల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంది నిత్య.
ప్రజల్ని ప్రత్యక్షంగా కలసుకొని వాళ్ళ జీవితాలను అర్ధంచేసుకోవాలి.
......@@ -3736,11 +3736,11 @@
మనం కమ్యూనిటీ రేడియో,ఆన్‌ లైన్‌ లైవ్‌ స్టీమింగ్‌కు ప్రత్యేక విభాగం పెట్టాలి.
వార్తలు, విశేషాలు, విశ్లేషణలే కాకుండా అభ్యుదయ గీతాలు, సినిమా పాటలుప్రచారంలో పెట్టాలి.
ఆ లింక్‌ ఎస్‌ఎంఎస్‌ల ద్వారా పంపాలి.
నీ ప్లానంతా వింటుంటే చదువుకున్న మధ్య తరగతినే మనం టార్దెట్‌చేసుకోవాలన్నాడు రాజమౌళి.
నీ ప్లానంతా వింటుంటే చదువుకున్న మధ్య తరగతినే మనం టార్దెట్‌ చేసుకోవాలన్నాడు రాజమౌళి.
మధ్యతరగతిలో అభ్యుదయ భావాలుండేవాళ్లు, ఆదర్శంగా ఉండేవాళ్లు,సేవాదృక్పధమున్నవాళ్లు బోలెడు మంది ఉన్నారు.
దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే మనంప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి.
దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే మనం ప్రణాళిక రూపొందించుకోవాలి.
ప్రజా ఉద్యమాలు బలపడేకొద్దీ ఈ ఊగిసలాట పోతుంది.
కాని పరిణామాలు ఆ దిశగానే సాగుతున్నాయి.
పరిస్థితులు అనుకూలంగా వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకుంటే మనం కూడా మూడుచేపల కథలో ప్రాప్తకాలజ్జులమవుతాం.
అప్పుడు మనంకూడా గుంపుతోనన్నా కలసిపోవాలి లేదా వేరుపడిపోవాలి.
కాని దాన్ని అమలు చేయడానికిసమయం చాలా పడుతుందన్నాడు రాజమౌళి.
పరిస్థితులు అనుకూలంగా వచ్చినప్పుడు చూద్దాంలే అనుకుంటే మనం కూడా మూడు చేపల కథలో ప్రాప్తకాలజ్జులమవుతాం.
అప్పుడు మనం కూడా గుంపుతోనన్నా కలసిపోవాలి లేదా వేరుపడిపోవాలి.
కాని దాన్ని అమలు చేయడానికి సమయం చాలా పడుతుందన్నాడు రాజమౌళి.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment