Commit bda5fa18 authored by Rakesh gara's avatar Rakesh gara

31st commit

parent 59accef7
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.label)), React.createElement(\"p\", {\n className: overflowAuto,\n style: {\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, props.stage.description));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","ScrollArea","Description","props","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","overflowAuto","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;AAEA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAzC;AAAiDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA5D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAsFJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYC,KAAlG,CAAR,CADF,EAEE;AAAG,IAAA,SAAS,EAAEC,YAAd;AAA4B,IAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA1B,KAAnC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAA6EJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYG,WAAzF,CAFF,CADF;AAMD;;AAED,eAAeT,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p className={overflowAuto} style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardHeader, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, \"Header\"), React.createElement(CardBody, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \"Special Title Treatment\"), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \"With supporting text below as a natural lead-in to additional content.\"), React.createElement(Button, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \"Go somewhere\")), React.createElement(CardFooter, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, \"Footer\")));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","Description","props"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;;AAGA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,IAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,+BADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,8EAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,CAFF,EAOE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,CADF,CADF;AAeD;;AAED,eAAeD,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card>\n <CardHeader>Header</CardHeader>\n <CardBody>\n <CardTitle>Special Title Treatment</CardTitle>\n <CardText>With supporting text below as a natural lead-in to additional content.</CardText>\n <Button>Go somewhere</Button>\n </CardBody>\n <CardFooter>Footer</CardFooter>\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, props.stage.label)), React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.description));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","Description","props","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;;AAGA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAzC;AAAiDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA5D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAsFJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYC,KAAlG,CAAR,CADF,EAEE;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA1B,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAoDJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYE,WAAhE,CAFF,CADF;AAMD;;AAED,eAAeR,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"150px\",\n paddingBottom: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 74\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","larva","justifyContent","paddingLeft","paddingRight","paddingBottom","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACK,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEX,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BE,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BE,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,CAhBA,EA2BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BE,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACE,MAAAA,YAAY,EAAC,OAAd;AAAsBC,MAAAA,aAAa,EAAC;AAApC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGT,KAAK,CAACK,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAET,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CA3BA,EA+CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACU,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEjB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BO,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CA/CA,CADF;AA+DD;;AAED,eAAeZ,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"100px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingRight:\"150px\",paddingBottom:\"200px\"}}>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n body: true,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, \"hii\"))), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.description))));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardTitle","CardText","Description","props","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,SAAvB,EAAkCC,QAAlC,QAAkD,YAAlD;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,IAAI,MAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAW;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAzC;AAAiDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA5D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,WAAR,CAAX,CADA,EAEA,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACD,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA1B,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAoDJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYC,WAAhE,CAAV,CAFA,CADJ,CADF;AAWD;;AAED,eAAeP,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card body>\n <CardTitle><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>hii</p></center></CardTitle>\n <CardText><p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></CardText>\n {/* <Button>Go somewhere</Button> */}\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/arr333.gif';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport bottom_left from './images/arr444.gif';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"50px\",\n paddingRight: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_left,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 75\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 76\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 78\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","top_bottom","bottom_left","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,qBAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,qBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,WAAP,MAAwB,qBAAxB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEd,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACa,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAhC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEd,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD/E,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAhBA,EA4BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,WAAV;AAAuB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAA+E,IADlF,CAPH,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CA5BA,EAkDA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEN,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEf,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BM,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CAlDA,CADF;AAkED;;AAED,eAAeX,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/arr333.gif';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport bottom_left from './images/arr444.gif';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"50px\",paddingRight:\"150px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={bottom_left} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingRight:\"100px\"}}>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n style: {\n maxHeight: \"1000px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardHeader, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"blue\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, props.stage.label))), React.createElement(CardBody, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \"Special Title Treatment\"), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ScrollArea, {\n speed: 0.8,\n horizontal: true,\n smoothScrolling: true,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"red\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, props.stage.description)), \" \")), React.createElement(Button, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \"Go somewhere\")), React.createElement(CardFooter, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, \"Footer\")));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","ScrollArea","Description","props","maxHeight","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;AAEA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC;AAAX,KAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAY;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,MAAzC;AAAgDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA3D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAqFL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYC,KAAjG,CAAR,CAAZ,CADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,+BADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU,oBAAC,UAAD;AAAY,IAAA,KAAK,EAAE,GAAnB;AAAwB,IAAA,UAAU,EAAE,IAApC;AAA0C,IAAA,eAAe,EAAE,IAA3D;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAiE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAK;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,KAAP;AAAaC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAxB,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAkDL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYE,WAA9D,CAAL,CAAjE,MAAV,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,CAFF,EAOE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,CADF,CADF;AAeD;;AAED,eAAeT,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card style={{maxHeight:\"1000px\"}}>\n <CardHeader><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"blue\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center></CardHeader>\n <CardBody>\n <CardTitle>Special Title Treatment</CardTitle>\n <CardText><ScrollArea speed={0.8} horizontal={true} smoothScrolling={true}><div><p style={{color:\"red\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></div> </ScrollArea></CardText>\n <Button>Go somewhere</Button>\n </CardBody>\n <CardFooter>Footer</CardFooter>\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n style: {\n maxHeight: \"1000px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardHeader, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"blue\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, props.stage.label))), React.createElement(CardBody, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \"Special Title Treatment\"), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ScrollArea, {\n speed: 0.8,\n vertical: true,\n smoothScrolling: true,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"red\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, props.stage.description)), \" \")), React.createElement(Button, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \"Go somewhere\")), React.createElement(CardFooter, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, \"Footer\")));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","ScrollArea","Description","props","maxHeight","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;AAEA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC;AAAX,KAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAY;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,MAAzC;AAAgDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA3D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAqFL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYC,KAAjG,CAAR,CAAZ,CADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,+BADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU,oBAAC,UAAD;AAAY,IAAA,KAAK,EAAE,GAAnB;AAAwB,IAAA,QAAQ,EAAE,IAAlC;AAAwC,IAAA,eAAe,EAAE,IAAzD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAA+D;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAK;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,KAAP;AAAaC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAxB,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAkDL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYE,WAA9D,CAAL,CAA/D,MAAV,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,CAFF,EAOE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,CADF,CADF;AAeD;;AAED,eAAeT,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\nimport ScrollArea from 'react-scrollbar';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card style={{maxHeight:\"1000px\"}}>\n <CardHeader><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"blue\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center></CardHeader>\n <CardBody>\n <CardTitle>Special Title Treatment</CardTitle>\n <CardText><ScrollArea speed={0.8} vertical={true} smoothScrolling={true}><div><p style={{color:\"red\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></div> </ScrollArea></CardText>\n <Button>Go somewhere</Button>\n </CardBody>\n <CardFooter>Footer</CardFooter>\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"50px\",\n paddingRight: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"150px\",\n paddingBottom: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 75\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","paddingBottom","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAhC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD/E,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAhBA,EA4BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,YAAY,EAAC,OAAd;AAAsBI,MAAAA,aAAa,EAAC;AAApC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CA5BA,EAgDA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACP,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACU,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEjB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BO,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CAhDA,CADF;AAgED;;AAED,eAAeZ,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"50px\",paddingRight:\"150px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingRight:\"150px\",paddingBottom:\"200px\"}}>\n \n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingRight:\"100px\"}}>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n style: {\n maxHeight: \"1000px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardHeader, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"blue\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.label))), React.createElement(CardBody, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \"Special Title Treatment\"), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ScrollArea, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, () => React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"red\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, props.stage.description)))), React.createElement(Button, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \"Go somewhere\")), React.createElement(CardFooter, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, \"Footer\")));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","Description","props","maxHeight","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;;AAGA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC;AAAX,KAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAY;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,MAAzC;AAAgDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA3D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAqFL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYC,KAAjG,CAAR,CAAZ,CADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,+BADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAc,MAAM;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAK;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,KAAP;AAAaC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAxB,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAkDL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYE,WAA9D,CAAL,CAApB,CAAV,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,CAFF,EAOE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,CADF,CADF;AAeD;;AAED,eAAeT,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card style={{maxHeight:\"1000px\"}}>\n <CardHeader><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"blue\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center></CardHeader>\n <CardBody>\n <CardTitle>Special Title Treatment</CardTitle>\n <CardText><ScrollArea>{ () => <div><p style={{color:\"red\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></div> }</ScrollArea></CardText>\n <Button>Go somewhere</Button>\n </CardBody>\n <CardFooter>Footer</CardFooter>\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n style: {\n maxHeight: \"1000px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardHeader, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"blue\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.label))), React.createElement(CardBody, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \"Special Title Treatment\"), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"red\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, props.stage.description)), React.createElement(Button, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \"Go somewhere\")), React.createElement(CardFooter, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, \"Footer\")));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardHeader","CardFooter","CardBody","CardTitle","CardText","Description","props","maxHeight","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,UAAvB,EAAmCC,UAAnC,EAA+CC,QAA/C,EACEC,SADF,EACaC,QADb,QAC6B,YAD7B;;AAGA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC;AAAX,KAAb;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAY;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,MAAzC;AAAgDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA3D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAqFL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYC,KAAjG,CAAR,CAAZ,CADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,+BADF,EAEE,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,KAAP;AAAaC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAxB,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAkDL,KAAK,CAACM,KAAN,CAAYE,WAA9D,CAAV,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBAHF,CAFF,EAOE,oBAAC,UAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,cAPF,CADF,CADF;AAeD;;AAED,eAAeT,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardHeader, CardFooter, CardBody,\n CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card style={{maxHeight:\"1000px\"}}>\n <CardHeader><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"blue\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center></CardHeader>\n <CardBody>\n <CardTitle>Special Title Treatment</CardTitle>\n <CardText><p style={{color:\"red\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></CardText>\n <Button>Go somewhere</Button>\n </CardBody>\n <CardFooter>Footer</CardFooter>\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontStyle: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, props.stage.label)), React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, props.stage.description));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Description","props","fontStyle","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACG;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC,MAAX;AAAkBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA3B;AAAkCC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAxC;AAAgDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA3D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAqFJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYC,KAAjG,CAAR,CADH,EAEE;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA1B,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAoDJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYE,WAAhE,CAFF,CADF;AAMD;;AAED,eAAeR,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <center><p style={{fontStyle:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from '.images/a5.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 56\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 59\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,gBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEX,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAiF,IADrF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CAdA,EAwBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CAxBA,EAoCA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFF,EAGE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,CApCA,EA4CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACA,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACQ,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEd,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BK,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,CA5CA,CADF;AA0DD;;AAED,eAAeV,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from '.images/a5.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/gif.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"50px\",\n paddingRight: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 75\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,kBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAhC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD/E,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAhBA,EA4BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CA5BA,EAgDA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BM,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CAhDA,CADF;AAgED;;AAED,eAAeX,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/gif.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"50px\",paddingRight:\"150px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n \n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingRight:\"100px\"}}>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/arr333.gif';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"50px\",\n paddingRight: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 74\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 75\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 77\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,qBAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,qBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAhC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD/E,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAhBA,EA4BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BM,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD5F,CAPH,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CA5BA,EAkDA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACR,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BM,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CAlDA,CADF;AAkED;;AAED,eAAeX,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/arr333.gif';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"50px\",paddingRight:\"150px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingRight:\"100px\"}}>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n padding: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","padding","pupa"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAdA,EA0BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CA1BA,EA8CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAT,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BI,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CA9CA,CADF;AA8DD;;AAED,eAAeT,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{padding:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"100px\",\n paddingRight: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"150px\",\n paddingBottom: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 74\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","paddingBottom","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,OAAZ;AAAoBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAjC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,CAhBA,EA2BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,YAAY,EAAC,OAAd;AAAsBI,MAAAA,aAAa,EAAC;AAApC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGT,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CA3BA,EA+CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACU,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEjB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BO,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CA/CA,CADF;AA+DD;;AAED,eAAeZ,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"100px\",paddingRight:\"200px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingRight:\"150px\",paddingBottom:\"200px\"}}>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/1(2).png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 56\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 57\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,mBAAzB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAiF,IADrF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CAdA,EAwBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFF,EAGE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJF,EAKG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALH,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CANF,CAxBA,EAkCA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFF,EAGE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,CAlCA,EA0CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACA,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACQ,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEd,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BK,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,CA1CA,CADF;AAwDD;;AAED,eAAeV,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/1(2).png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from '.images/a5.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 53\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 56\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 59\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,gBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEX,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAiF,IADrF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CAdA,EAwBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CAxBA,EAoCA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFF,EAGE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,CApCA,EA4CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACA,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACQ,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEd,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BK,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,CA5CA,CADF;AA0DD;;AAED,eAAeV,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from '.images/a5.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n {/* { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null } */}\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAdA,EA0BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CA1BA,EA8CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACQ,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEf,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BK,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CA9CA,CADF;AA8DD;;AAED,eAAeV,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"50px\",\n paddingRight: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"75px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 66\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingTop: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 69\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingRight: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 72\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 75\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","paddingRight","larva","justifyContent","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,qBAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,qBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAhC,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAVJ,EAaI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbJ,CADA,EAgBA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIP,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD/E,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAhBA,EA4BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIR,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BG,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARF,CA5BA,EAgDA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACL,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGR,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACID,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,YAAY,EAAC;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACS,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEhB,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BM,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CAhDA,CADF;AAgED;;AAED,eAAeX,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/arr111.gif';\nimport bottom_up from './images/arr222.gif';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.gif';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"50px\",paddingRight:\"150px\"}}>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"75px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"100px\"}}>\n { props.adult ? <img src={bottom_up} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n \n </Col>\n </Row>\n {/* <Row style={{height:\"100px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row> */}\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col style={{paddingLeft:\"200px\"}}>\n { props.moth ? <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingTop:\"20px\"}}>\n { props.moth ? <img src={bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col style={{paddingRight:\"100px\"}}>\n { props.pupa ? <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Card, Button, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Card, {\n body: true,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(CardTitle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontWeight: \"bold\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, props.stage.label))), React.createElement(CardText, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"white\",\n fontFamily: \"timeburner\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, props.stage.description))));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Card","Button","CardTitle","CardText","Description","props","fontWeight","fontSize","color","fontFamily","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,IAAT,EAAeC,MAAf,EAAuBC,SAAvB,EAAkCC,QAAlC,QAAkD,YAAlD;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,IAAD;AAAM,IAAA,IAAI,MAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,SAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAW;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA5B;AAAmCC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAzC;AAAiDC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA5D,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAsFJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYC,KAAlG,CAAR,CAAX,CADA,EAEA,oBAAC,QAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAU;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,MAAAA,UAAU,EAAC;AAA1B,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAoDJ,KAAK,CAACK,KAAN,CAAYE,WAAhE,CAAV,CAFA,CADJ,CADF;AAWD;;AAED,eAAeR,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Card, Button, CardTitle, CardText } from 'reactstrap';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <Card body>\n <CardTitle><center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center></CardTitle>\n <CardText><p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p></CardText>\n {/* <Button>Go somewhere</Button> */}\n </Card>\n {/* <center><p style={{fontWeight:\"bold\",fontSize:\"35px\",color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\",fontFamily:\"timeburner\"}}>{props.stage.description}</p> */}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n paddingTop: \"50px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 20\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_right,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, props.egg ? React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"150px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: top_bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 44\n },\n __self: this\n }, props.adult ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom_up,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 45\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, props.larva ? React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }) : null)), React.createElement(Row, {\n style: {\n height: \"150px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 63\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n style: {\n paddingLeft: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 64\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 65\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 67\n },\n __self: this\n }, props.moth ? React.createElement(\"img\", {\n src: bottom,\n style: {\n height: \"50px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 68\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 70\n },\n __self: this\n }, props.pupa ? React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 71\n },\n __self: this\n }) : null), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 73\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","bottom_right","bottom_up","bottom","cacoon","top_bottom","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","paddingTop","height","adult","width","justifyContent","larva","paddingLeft","pupa","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,YAAP,MAAyB,2BAAzB;AACA,OAAOC,SAAP,MAAsB,iBAAtB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,iBAAnB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,UAAP,MAAuB,iBAAvB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,UAAU,EAAG;AAAd,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAEI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAFJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEb,YAAV;AAAwB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACY,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAA/B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAgF,IADpF,CAJJ,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACL,GAAN,GAAY;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAZ,GAAsE,IAD1E,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,EAWI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAqG,IADxG,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,UAAV;AAAsB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACQ,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAArB;AAA6BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA5C,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,CAdA,EA0BA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACH,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIF,KAAK,CAACG,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEZ,SAAV;AAAqB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACW,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA5B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAAsG,IAD1G,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IALF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EAOG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPH,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGL,KAAK,CAACM,KAAN,GAAc;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEV,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAd,GAA2E,IAD9E,CARF,CA1BA,EA8CA,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,MAAM,EAAC;AAAR,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAEE,oBAAC,GAAD;AAAK,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,WAAW,EAAC;AAAb,KAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACGP,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEA,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAwE,IAD3E,CAFF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACH,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACU,MAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyE,IAD7E,CALF,EAQE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACIJ,KAAK,CAACQ,IAAN,GAAa;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEf,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACS,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBE,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BK,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAb,GAAyF,IAD7F,CARF,EAWE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,CA9CA,CADF;AA8DD;;AAED,eAAeV,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport bottom_right from './images/bottom_right.png';\nimport bottom_up from './images/a5.png';\nimport bottom from './images/a4.png';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport top_bottom from './images/a7.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div style={{paddingTop : \"50px\"}}>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n \n <Col></Col> \n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={bottom_right} style={{height:\"50px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col>\n { props.egg ? <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"}}>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.adult ? <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"150px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n <Col></Col>\n <Col>\n { props.larva ? <img src={top_bottom} style={{height:\"50px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/> : null }\n </Col>\n <Col></Col>\n </Row>\n <Row style={{height:\"150px\"