Commit 59accef7 authored by Rakesh gara's avatar Rakesh gara

first sprint

parent f72c29fd
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"200px\",\n width: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width","justifyContent"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,kBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,mBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,uBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CALJ,EAQI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CADF,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJJ,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,EAYE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAZF,CAdA,EA8BA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACC;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADD,CAJF,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAR,CADF,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CA9BA,CADF;AA+CD;;AAED,eAAeJ,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"200px\",width:\"200px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n <img src={silkworm} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",justifyContent:\"center\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={laarva} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n\n </Col>\n <Col>\n <img src={moth} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n <center><img src={cacoon} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",justifyContent:\"center\"}}/></center>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontStyle: \"italic\",\n fontSize: \"35px\",\n color: \"white\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, props.stage.label)), React.createElement(\"p\", {\n style: {\n color: \"white\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, props.stage.description));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Description","props","fontStyle","fontSize","color","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACG;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC,QAAX;AAAoBC,MAAAA,QAAQ,EAAC,MAA7B;AAAoCC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAA1C,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAA+DH,KAAK,CAACI,KAAN,CAAYC,KAA3E,CAAR,CADH,EAEE;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACF,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAP,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAA4BH,KAAK,CAACI,KAAN,CAAYE,WAAxC,CAFF,CADF;AAMD;;AAED,eAAeP,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <center><p style={{fontStyle:\"italic\",fontSize:\"35px\",color:\"white\"}}>{props.stage.label}</p></center>\n <p style={{color:\"white\"}}>{props.stage.description}</p>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"200px\",\n width: \"200px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n align: \"right\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width","justifyContent","align"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,kBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,mBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,uBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CALJ,EAQI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CADF,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJJ,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,EAYE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAZF,CAdA,EA8BA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACC;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADD,CAJF,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BE,MAAAA,KAAK,EAAC;AAApC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CA9BA,CADF;AA+CD;;AAED,eAAeL,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"200px\",width:\"200px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n <img src={silkworm} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",justifyContent:\"center\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={laarva} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n\n </Col>\n <Col>\n <img src={moth} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n <img src={cacoon} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",align:\"right\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })), React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 58\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 59\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 60\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 61\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 62\n },\n __self: this\n }));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width","justifyContent"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,kBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,mBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,uBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CALJ,EAQI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CADF,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJJ,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,EAYE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAZF,CAdA,EA8BA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACC;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADD,CAJF,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CA9BA,EA8CE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IA9CF,EA+CE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEN,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IA/CF,EAgDE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAhDF,EAiDE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAjDF,EAkDE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAlDF,CADF;AAsDD;;AAED,eAAeH,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n <img src={silkworm} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",justifyContent:\"center\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={laarva} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n\n </Col>\n <Col>\n <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n\n </Row> \n \n \n <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\n\nclass Main extends Component {\n constructor(props) {\n super(props);\n this.state = {\n name: \"Rakesh\",\n silk: {\n label: 'ova',\n image: ' ',\n description: 'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.'\n }\n };\n }\n\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n padding: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n color: \"white\",\n background: \"black\",\n justifyContent: \"center\",\n padding: \"20px\",\n fontStyle: \"italic\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Header, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n sm: 8,\n style: {\n background: \"orangered\",\n height: \"690px\",\n fontSize: \"300%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Cycle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n sm: 4,\n style: {\n background: \"blue\",\n fontSize: \"300%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Description, {\n silk: this.state.silk,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n md: 8,\n style: {\n background: \"aqua\",\n padding: \"15px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Nav, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n md: 4,\n style: {\n background: \"blue\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n })));\n }\n\n}\n\nexport default Main;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js"],"names":["React","Component","Header","Description","Cycle","Nav","Container","Row","Col","Main","constructor","props","state","name","silk","label","image","description","render","padding","color","background","justifyContent","fontStyle","height","fontSize"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAcC,SAAd,QAA8B,OAA9B;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,UAAnB;AACA,OAAOC,WAAP,MAAwB,eAAxB;AACA,OAAOC,KAAP,MAAkB,SAAlB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,OAAhB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;;AACA,MAAMC,IAAN,SAAmBR,SAAnB,CAA4B;AACxBS,EAAAA,WAAW,CAACC,KAAD,EAAO;AAChB,UAAMA,KAAN;AACA,SAAKC,KAAL,GAAW;AACTC,MAAAA,IAAI,EAAG,QADE;AAETC,MAAAA,IAAI,EACF;AACAC,QAAAA,KAAK,EAAC,KADN;AAEAC,QAAAA,KAAK,EAAC,GAFN;AAGAC,QAAAA,WAAW,EAAC;AAHZ;AAHO,KAAX;AASD;;AACHC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACJ,WACF;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,OAAO,EAAC;AAAT,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,QAAAA,UAAU,EAAC,OAA1B;AAAkCC,QAAAA,cAAc,EAAC,QAAjD;AAA0DH,QAAAA,OAAO,EAAC,MAAlE;AAAyEI,QAAAA,SAAS,EAAC;AAAnF,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADF,CADF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,UAAU,EAAC,WAAZ;AAAwBG,QAAAA,MAAM,EAAC,OAA/B;AAAuCC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAhD,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,KAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAA5B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,IAAI,EAAE,KAAKb,KAAL,CAAWE,IAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,CAJJ,CALF,EAaE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACO,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBF,QAAAA,OAAO,EAAC;AAA3B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADH,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACE,QAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MAJJ,CAbF,CADE;AAuBC;;AArCqB;;AAwC5B,eAAeZ,IAAf","sourcesContent":["import React,{Component} from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nclass Main extends Component{\n constructor(props){\n super(props);\n this.state={\n name : \"Rakesh\",\n silk : \n {\n label:'ova',\n image:' ',\n description:'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.',\t\t\n }\n };\n }\n render(){\n return (\n <div style={{padding:\"20px\"}}>\n <Row style={{color:\"white\",background:\"black\",justifyContent:\"center\",padding:\"20px\",fontStyle:\"italic\"}}>\n <Header /> \n \n </Row>\n <Row>\n <Col sm={8} style={{background:\"orangered\",height:\"690px\",fontSize:\"300%\"}}>\n <Cycle />\n </Col>\n <Col sm={4} style={{background:\"blue\",fontSize:\"300%\"}}>\n <Description silk={this.state.silk} />\n </Col>\n </Row> \n <Row>\n <Col md={8} style={{background:\"aqua\",padding:\"15px\"}}>\n <Nav />\n </Col> \n <Col md={4} style={{background:\"blue\"}}>\n </Col> \n </Row> \n </div>\n );\n }\n}\n\nexport default Main;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Button, ButtonGroup, ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonToolbar, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonGroup, {\n style: {\n height: \"88px\",\n width: \"1292px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, \"Stage1\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \"Stage2\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \"Stage3\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \"Stage4\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \"Stage5\"), \" \"))));\n }\n\n}\n\nexport default Nav;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js"],"names":["React","Button","ButtonGroup","ButtonToolbar","Nav","Component","render","height","width","fontSize"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAAQC,MAAR,EAAeC,WAAf,EAA2BC,aAA3B,QAAgD,YAAhD;;AAEA,MAAMC,GAAN,SAAkBJ,KAAK,CAACK,SAAxB,CAAkC;AAChCC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACN,WACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeC,QAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,OAApB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAyB;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAzB,CADF,EAEE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAyB;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACA,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAzB,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAyB;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACA,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAzB,MAHF,EAIE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAyB;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACA,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAzB,MAJF,EAKE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAyB;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACA,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAzB,MALF,CADF,CADF,CADF;AAaD;;AAf+B;;AAmBlC,eAAeL,GAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport {Button,ButtonGroup,ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n render(){\n return (\n <div>\n <ButtonToolbar>\n <ButtonGroup style={{height:\"88px\",width:\"1292px\"}}>\n <Button color=\"danger\" > <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage1</p></Button>\n <Button color=\"danger\" > <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage2</p></Button>\n <Button color=\"danger\" > <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage3</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" > <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage4</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" > <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage5</p> </Button>\n </ButtonGroup>\n </ButtonToolbar>\n </div>\n );\n }\n \n}\n\nexport default Nav;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Button, ButtonGroup, ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n Stage1() {\n alert(\"hii\");\n }\n\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonToolbar, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonGroup, {\n style: {\n height: \"88px\",\n width: \"1292px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage1(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \"Stage1\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage2(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 15\n },\n __self: this\n }, \"Stage2\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage3(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, \"Stage3\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage4(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n }, \"Stage4\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage5(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, \"Stage5\"), \" \"))));\n }\n\n}\n\nexport default Nav;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js"],"names":["React","Button","ButtonGroup","ButtonToolbar","Nav","Component","Stage1","alert","render","height","width","fontSize","Stage2","Stage3","Stage4","Stage5"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAAQC,MAAR,EAAeC,WAAf,EAA2BC,aAA3B,QAAgD,YAAhD;;AAEA,MAAMC,GAAN,SAAkBJ,KAAK,CAACK,SAAxB,CAAkC;AAChCC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACNC,IAAAA,KAAK,CAAC,KAAD,CAAL;AACD;;AAEDC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACN,WACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeC,QAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,OAApB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKJ,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACK,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,CADF,EAEE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKC,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACD,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKE,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MAHF,EAIE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKG,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACH,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MAJF,EAKE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKI,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MALF,CADF,CADF,CADF;AAaD;;AAnB+B;;AAuBlC,eAAeP,GAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport {Button,ButtonGroup,ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n Stage1(){\n alert(\"hii\");\n }\n\n render(){\n return (\n <div>\n <ButtonToolbar>\n <ButtonGroup style={{height:\"88px\",width:\"1292px\"}}>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage1()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage1</p></Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage2()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage2</p></Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage3()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage3</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage4()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage4</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage5()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage5</p> </Button>\n </ButtonGroup>\n </ButtonToolbar>\n </div>\n );\n }\n \n}\n\nexport default Nav;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport Worm from './images/silk.jpg';\n\nclass Main extends Component {\n constructor(props) {\n super(props);\n this.state = {\n name: \"Rakesh\",\n silk: {\n label: 'ova',\n image: ' ',\n description: 'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.'\n }\n };\n }\n\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n padding: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n color: \"white\",\n background: \"black\",\n justifyContent: \"center\",\n padding: \"20px\",\n fontStyle: \"italic\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Header, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n sm: 8,\n style: {\n background: \"orangered\",\n height: \"690px\",\n fontSize: \"300%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Cycle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: Worm,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }, \" \")), React.createElement(Col, {\n sm: 4,\n style: {\n background: \"blue\",\n fontSize: \"150%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 33\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Description, {\n silk: this.state.silk,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n md: 8,\n style: {\n background: \"aqua\",\n padding: \"15px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Nav, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n md: 4,\n style: {\n background: \"blue\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n })));\n }\n\n}\n\nexport default Main;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js"],"names":["React","Component","Header","Description","Cycle","Nav","Container","Row","Col","Worm","Main","constructor","props","state","name","silk","label","image","description","render","padding","color","background","justifyContent","fontStyle","height","fontSize"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAcC,SAAd,QAA8B,OAA9B;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,UAAnB;AACA,OAAOC,WAAP,MAAwB,eAAxB;AACA,OAAOC,KAAP,MAAkB,SAAlB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,OAAhB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,mBAAjB;;AACA,MAAMC,IAAN,SAAmBT,SAAnB,CAA4B;AACxBU,EAAAA,WAAW,CAACC,KAAD,EAAO;AAChB,UAAMA,KAAN;AACA,SAAKC,KAAL,GAAW;AACTC,MAAAA,IAAI,EAAG,QADE;AAETC,MAAAA,IAAI,EACF;AACAC,QAAAA,KAAK,EAAC,KADN;AAEAC,QAAAA,KAAK,EAAC,GAFN;AAGAC,QAAAA,WAAW,EAAC;AAHZ;AAHO,KAAX;AASD;;AACHC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACJ,WACF;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,OAAO,EAAC;AAAT,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,QAAAA,UAAU,EAAC,OAA1B;AAAkCC,QAAAA,cAAc,EAAC,QAAjD;AAA0DH,QAAAA,OAAO,EAAC,MAAlE;AAAyEI,QAAAA,SAAS,EAAC;AAAnF,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADF,CADF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,UAAU,EAAC,WAAZ;AAAwBG,QAAAA,MAAM,EAAC,OAA/B;AAAuCC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAhD,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,KAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,EAEI;AAAK,MAAA,GAAG,EAAEjB,IAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,WAFJ,CADJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACa,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAA5B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,IAAI,EAAE,KAAKb,KAAL,CAAWE,IAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,CALJ,CALF,EAcE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACO,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBF,QAAAA,OAAO,EAAC;AAA3B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADH,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACE,QAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MAJJ,CAdF,CADE;AAwBC;;AAtCqB;;AAyC5B,eAAeZ,IAAf","sourcesContent":["import React,{Component} from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport Worm from './images/silk.jpg'\nclass Main extends Component{\n constructor(props){\n super(props);\n this.state={\n name : \"Rakesh\",\n silk : \n {\n label:'ova',\n image:' ',\n description:'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.',\t\t\n }\n };\n }\n render(){\n return (\n <div style={{padding:\"20px\"}}>\n <Row style={{color:\"white\",background:\"black\",justifyContent:\"center\",padding:\"20px\",fontStyle:\"italic\"}}>\n <Header /> \n \n </Row>\n <Row>\n <Col sm={8} style={{background:\"orangered\",height:\"690px\",fontSize:\"300%\"}}>\n <Cycle />\n <img src={Worm}> </img>\n </Col>\n <Col sm={4} style={{background:\"blue\",fontSize:\"150%\"}}>\n <Description silk={this.state.silk} />\n </Col>\n </Row> \n <Row>\n <Col md={8} style={{background:\"aqua\",padding:\"15px\"}}>\n <Nav />\n </Col> \n <Col md={4} style={{background:\"blue\"}}>\n </Col> \n </Row> \n </div>\n );\n }\n}\n\nexport default Main;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\n\nclass Main extends Component {\n constructor(props) {\n super(props);\n this.state = {\n name: \"Rakesh\",\n silk: {\n label: 'ova',\n image: ' ',\n description: 'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.'\n }\n };\n }\n\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n padding: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n color: \"white\",\n background: \"black\",\n justifyContent: \"center\",\n padding: \"20px\",\n fontStyle: \"italic\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Header, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n sm: 8,\n style: {\n background: \"orangered\",\n height: \"690px\",\n fontSize: \"300%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Cycle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n sm: 4,\n style: {\n background: \"blue\",\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Description, {\n silk: this.state.silk,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), this.state.silk.description)), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n md: 8,\n style: {\n background: \"aqua\",\n padding: \"15px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Nav, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n md: 4,\n style: {\n background: \"blue\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n })));\n }\n\n}\n\nexport default Main;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js"],"names":["React","Component","Header","Description","Cycle","Nav","Container","Row","Col","Main","constructor","props","state","name","silk","label","image","description","render","padding","color","background","justifyContent","fontStyle","height","fontSize"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAcC,SAAd,QAA8B,OAA9B;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,UAAnB;AACA,OAAOC,WAAP,MAAwB,eAAxB;AACA,OAAOC,KAAP,MAAkB,SAAlB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,OAAhB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;;AACA,MAAMC,IAAN,SAAmBR,SAAnB,CAA4B;AACxBS,EAAAA,WAAW,CAACC,KAAD,EAAO;AAChB,UAAMA,KAAN;AACA,SAAKC,KAAL,GAAW;AACTC,MAAAA,IAAI,EAAG,QADE;AAETC,MAAAA,IAAI,EACF;AACAC,QAAAA,KAAK,EAAC,KADN;AAEAC,QAAAA,KAAK,EAAC,GAFN;AAGAC,QAAAA,WAAW,EAAC;AAHZ;AAHO,KAAX;AASD;;AACHC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACJ,WACF;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,OAAO,EAAC;AAAT,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,QAAAA,UAAU,EAAC,OAA1B;AAAkCC,QAAAA,cAAc,EAAC,QAAjD;AAA0DH,QAAAA,OAAO,EAAC,MAAlE;AAAyEI,QAAAA,SAAS,EAAC;AAAnF,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADF,CADF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,UAAU,EAAC,WAAZ;AAAwBG,QAAAA,MAAM,EAAC,OAA/B;AAAuCC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAhD,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,KAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAA5B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,IAAI,EAAE,KAAKb,KAAL,CAAWE,IAA9B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,EAEK,KAAKF,KAAL,CAAWE,IAAX,CAAgBG,WAFrB,CAJJ,CALF,EAcE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACI,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBF,QAAAA,OAAO,EAAC;AAA3B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADH,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACE,QAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MAJJ,CAdF,CADE;AAwBC;;AAtCqB;;AAyC5B,eAAeZ,IAAf","sourcesContent":["import React,{Component} from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nclass Main extends Component{\n constructor(props){\n super(props);\n this.state={\n name : \"Rakesh\",\n silk : \n {\n label:'ova',\n image:' ',\n description:'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.',\t\t\n }\n };\n }\n render(){\n return (\n <div style={{padding:\"20px\"}}>\n <Row style={{color:\"white\",background:\"black\",justifyContent:\"center\",padding:\"20px\",fontStyle:\"italic\"}}>\n <Header /> \n \n </Row>\n <Row>\n <Col sm={8} style={{background:\"orangered\",height:\"690px\",fontSize:\"300%\"}}>\n <Cycle />\n </Col>\n <Col sm={4} style={{background:\"blue\",fontSize:\"200%\"}}>\n <Description silk={this.state.silk} />\n {this.state.silk.description}\n </Col>\n </Row> \n <Row>\n <Col md={8} style={{background:\"aqua\",padding:\"15px\"}}>\n <Nav />\n </Col> \n <Col md={4} style={{background:\"blue\"}}>\n </Col> \n </Row> \n </div>\n );\n }\n}\n\nexport default Main;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"h1\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, \"Description \"), React.createElement(\"p\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, props.silk.description));\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Description","props","silk","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,oBADF,EAEE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAIA,KAAK,CAACC,IAAN,CAAWC,WAAf,CAFF,CADF;AAMD;;AAED,eAAeH,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <h1>Description </h1>\n <p>{props.silk.description}</p>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 17\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 25\n },\n __self: this\n }), React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,kBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,mBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,uBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADA,EAGE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAHF,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,CADA,EAUE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVF,EAWE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEN,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAXF,EAYE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAZF,EAaE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbF,EAcE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAdF,CADF;AAkBD;;AAED,eAAeH,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/moth.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Button, ButtonGroup, ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 7\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonToolbar, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 8\n },\n __self: this\n }, React.createElement(ButtonGroup, {\n style: {\n height: \"88px\",\n width: \"1292px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 9\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage1(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 10\n },\n __self: this\n }, \"Stage1\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage2(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 11\n },\n __self: this\n }, \"Stage2\")), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage3(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, \"Stage3\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage4(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, \"Stage4\"), \" \"), React.createElement(Button, {\n color: \"danger\",\n onClick: () => this.Stage5(),\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \" \", React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }, \"Stage5\"), \" \"))));\n }\n\n}\n\nexport default Nav;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Nav.js"],"names":["React","Button","ButtonGroup","ButtonToolbar","Nav","Component","render","height","width","Stage1","fontSize","Stage2","Stage3","Stage4","Stage5"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAAQC,MAAR,EAAeC,WAAf,EAA2BC,aAA3B,QAAgD,YAAhD;;AAEA,MAAMC,GAAN,SAAkBJ,KAAK,CAACK,SAAxB,CAAkC;AAChCC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACN,WACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,aAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,MAAM,EAAC,MAAR;AAAeC,QAAAA,KAAK,EAAC;AAArB,OAApB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKC,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,CADF,EAEE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKC,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACD,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,CAFF,EAGE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKE,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MAHF,EAIE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKG,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACH,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MAJF,EAKE,oBAAC,MAAD;AAAQ,MAAA,KAAK,EAAC,QAAd;AAAuB,MAAA,OAAO,EAAI,MAAM,KAAKI,MAAL,EAAxC;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,YAAwD;AAAG,MAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAV,OAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,gBAAxD,MALF,CADF,CADF,CADF;AAaD;;AAf+B;;AAmBlC,eAAeN,GAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport {Button,ButtonGroup,ButtonToolbar } from 'reactstrap';\n\nclass Nav extends React.Component {\n render(){\n return (\n <div>\n <ButtonToolbar>\n <ButtonGroup style={{height:\"88px\",width:\"1292px\"}}>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage1()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage1</p></Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage2()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage2</p></Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage3()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage3</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage4()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage4</p> </Button>\n <Button color=\"danger\" onClick = {() => this.Stage5()}> <p style={{fontSize:\"200%\"}}>Stage5</p> </Button>\n </ButtonGroup>\n </ButtonToolbar>\n </div>\n );\n }\n \n}\n\nexport default Nav;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 34\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 41\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 48\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 51\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 54\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"100px\",\n width: \"100px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 55\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 57\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width","justifyContent","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,gBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,gBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,gBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CALJ,EAQI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAdA,EAkBA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADA,CAJJ,EAOE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAPF,EAUE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACG;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADH,CAVF,EAaE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAbF,CAlBA,EAmCA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACC;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADD,CAJF,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BE,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAR,CADF,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CAnCA,CADF;AAoDD;;AAED,eAAeL,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/3.png';\nimport egg from './images/1.png';\nimport laarva from './images/2.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/5.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={silkworm} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",justifyContent:\"center\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={laarva} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/> \n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n\n </Col>\n <Col>\n <img src={moth} style={{height:\"100px\",width:\"100px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n <center><img src={cacoon} style={{height:\"100px\",width:\"100px\",padding:\"10px\"}}/></center>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js\";\nimport React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 12\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 13\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 14\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 16\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 18\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: egg,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"500px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 19\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 21\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 26\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: silkworm,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n justifyContent: \"center\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 30\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 35\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: laarva,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 39\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 42\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 43\n },\n __self: this\n }), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 46\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: moth,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 47\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 49\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"center\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"img\", {\n src: cacoon,\n style: {\n height: \"300px\",\n width: \"300px\",\n padding: \"10px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 50\n },\n __self: this\n }))), React.createElement(Col, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 52\n },\n __self: this\n })));\n}\n\nexport default Cycle;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Cycle.js"],"names":["React","Container","Row","Col","cacoon","egg","laarva","moth","silkworm","Cycle","props","height","width","justifyContent","padding"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,kBAAhB;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,qBAAnB;AACA,OAAOC,IAAP,MAAiB,gBAAjB;AACA,OAAOC,QAAP,MAAqB,uBAArB;;AAEA,SAASC,KAAT,CAAeC,KAAf,EAAsB;AAEpB,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADJ,EAGI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAHJ,EAKI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,GAAV;AAAe,IAAA,KAAK,EAAE;AAACM,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAtB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CALJ,EAQI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IARJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CADA,EAcA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEJ,QAAV;AAAoB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACG,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BC,MAAAA,cAAc,EAAC;AAA7C,KAA3B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CADF,EAII,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAJJ,EAME,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IANF,EASE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IATF,EAYE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEP,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACK,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,CAZF,CAdA,EA8BA,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADF,EAIE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACC;AAAK,IAAA,GAAG,EAAEL,IAAV;AAAgB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACI,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC;AAAtB,KAAvB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IADD,CAJF,EAOI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAQ;AAAK,IAAA,GAAG,EAAER,MAAV;AAAkB,IAAA,KAAK,EAAE;AAACO,MAAAA,MAAM,EAAC,OAAR;AAAgBC,MAAAA,KAAK,EAAC,OAAtB;AAA8BE,MAAAA,OAAO,EAAC;AAAtC,KAAzB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAAR,CADF,CAPJ,EAUI,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,IAVJ,CA9BA,CADF;AA+CD;;AAED,eAAeL,KAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nimport cacoon from './images/cacoon.png';\nimport egg from './images/egg.png';\nimport laarva from './images/laarva.png';\nimport moth from './images/4.png';\nimport silkworm from './images/silkworm.png';\n\nfunction Cycle(props) {\n \n return (\n <div>\n <Row>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n <img src={egg} style={{height:\"300px\",width:\"500px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n <img src={silkworm} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",justifyContent:\"center\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n \n </Col>\n <Col>\n <img src={laarva} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n </Row>\n <Row>\n <Col>\n\n </Col>\n <Col>\n <img src={moth} style={{height:\"300px\",width:\"300px\"}}/>\n </Col>\n <Col>\n <center><img src={cacoon} style={{height:\"300px\",width:\"300px\",padding:\"10px\"}}/></center>\n </Col>\n <Col>\n </Col>\n\n </Row> \n </div>\n );\n}\n\nexport default Cycle;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js\";\nimport React, { Component } from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\n\nclass Main extends Component {\n constructor(props) {\n super(props);\n this.state = {\n name: \"Rakesh\",\n silk: {\n label: 'ova',\n image: ' ',\n description: 'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.'\n }\n };\n }\n\n render() {\n return React.createElement(\"div\", {\n style: {\n padding: \"20px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 22\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Row, {\n style: {\n color: \"white\",\n background: \"black\",\n justifyContent: \"center\",\n padding: \"20px\",\n fontStyle: \"italic\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 23\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Header, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 24\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 27\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n sm: 8,\n style: {\n background: \"orangered\",\n height: \"690px\",\n fontSize: \"300%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 28\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Cycle, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 29\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n sm: 4,\n style: {\n background: \"blue\",\n fontSize: \"200%\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 31\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Description, {\n silk: this.silk.label,\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 32\n },\n __self: this\n }), this.silk.description)), React.createElement(Row, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 36\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Col, {\n md: 8,\n style: {\n background: \"aqua\",\n padding: \"15px\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 37\n },\n __self: this\n }, React.createElement(Nav, {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 38\n },\n __self: this\n })), React.createElement(Col, {\n md: 4,\n style: {\n background: \"blue\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 40\n },\n __self: this\n })));\n }\n\n}\n\nexport default Main;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Main.js"],"names":["React","Component","Header","Description","Cycle","Nav","Container","Row","Col","Main","constructor","props","state","name","silk","label","image","description","render","padding","color","background","justifyContent","fontStyle","height","fontSize"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,IAAcC,SAAd,QAA8B,OAA9B;AACA,OAAOC,MAAP,MAAmB,UAAnB;AACA,OAAOC,WAAP,MAAwB,eAAxB;AACA,OAAOC,KAAP,MAAkB,SAAlB;AACA,OAAOC,GAAP,MAAgB,OAAhB;AACA,SAASC,SAAT,EAAoBC,GAApB,EAAyBC,GAAzB,QAAoC,mBAApC;;AACA,MAAMC,IAAN,SAAmBR,SAAnB,CAA4B;AACxBS,EAAAA,WAAW,CAACC,KAAD,EAAO;AAChB,UAAMA,KAAN;AACA,SAAKC,KAAL,GAAW;AACTC,MAAAA,IAAI,EAAG,QADE;AAETC,MAAAA,IAAI,EACF;AACAC,QAAAA,KAAK,EAAC,KADN;AAEAC,QAAAA,KAAK,EAAC,GAFN;AAGAC,QAAAA,WAAW,EAAC;AAHZ;AAHO,KAAX;AASD;;AACHC,EAAAA,MAAM,GAAE;AACJ,WACF;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,OAAO,EAAC;AAAT,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,KAAK,EAAE;AAACC,QAAAA,KAAK,EAAC,OAAP;AAAeC,QAAAA,UAAU,EAAC,OAA1B;AAAkCC,QAAAA,cAAc,EAAC,QAAjD;AAA0DH,QAAAA,OAAO,EAAC,MAAlE;AAAyEI,QAAAA,SAAS,EAAC;AAAnF,OAAZ;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACE,oBAAC,MAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADF,CADF,EAKE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACF,QAAAA,UAAU,EAAC,WAAZ;AAAwBG,QAAAA,MAAM,EAAC,OAA/B;AAAuCC,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAAhD,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,KAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACJ,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBI,QAAAA,QAAQ,EAAC;AAA5B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,WAAD;AAAa,MAAA,IAAI,EAAE,KAAKX,IAAL,CAAUC,KAA7B;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADJ,EAEK,KAAKD,IAAL,CAAUG,WAFf,CAJJ,CALF,EAcE,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACI,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACI,QAAAA,UAAU,EAAC,MAAZ;AAAmBF,QAAAA,OAAO,EAAC;AAA3B,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,OACG,oBAAC,GAAD;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MADH,CADJ,EAII,oBAAC,GAAD;AAAK,MAAA,EAAE,EAAE,CAAT;AAAY,MAAA,KAAK,EAAE;AAACE,QAAAA,UAAU,EAAC;AAAZ,OAAnB;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,MAJJ,CAdF,CADE;AAwBC;;AAtCqB;;AAyC5B,eAAeZ,IAAf","sourcesContent":["import React,{Component} from 'react';\nimport Header from './Header';\nimport Description from './Description';\nimport Cycle from './Cycle';\nimport Nav from './Nav';\nimport { Container, Row, Col } from 'react-grid-system';\nclass Main extends Component{\n constructor(props){\n super(props);\n this.state={\n name : \"Rakesh\",\n silk : \n {\n label:'ova',\n image:' ',\n description:'Egg is the first stage of a silkworm’s life cycle. The female moth lays an egg about the size of an ink dot during summer or the early fall. The egg remains in dormant stage until spring arrives. The warmth of the spring stimulates the egg to hatch. The egg of Bombyx mori is a very small and hard structure; about the size of a pin head and resembling a poppy seed (fig. 8.13). The egg shell provides a protective covering for embryonic development. When first laid, an egg light yellow. A fertile ovum darkens to a blue-gray within a few days.',\t\t\n }\n };\n }\n render(){\n return (\n <div style={{padding:\"20px\"}}>\n <Row style={{color:\"white\",background:\"black\",justifyContent:\"center\",padding:\"20px\",fontStyle:\"italic\"}}>\n <Header /> \n \n </Row>\n <Row>\n <Col sm={8} style={{background:\"orangered\",height:\"690px\",fontSize:\"300%\"}}>\n <Cycle />\n </Col>\n <Col sm={4} style={{background:\"blue\",fontSize:\"200%\"}}>\n <Description silk={this.silk.label} />\n {this.silk.description}\n </Col>\n </Row> \n <Row>\n <Col md={8} style={{background:\"aqua\",padding:\"15px\"}}>\n <Nav />\n </Col> \n <Col md={4} style={{background:\"blue\"}}>\n </Col> \n </Row> \n </div>\n );\n }\n}\n\nexport default Main;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, props.stage1.label), props.stage1.description);\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Description","props","stage1","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAIA,KAAK,CAACC,MAAN,CAAaC,KAAjB,CADF,EAEGF,KAAK,CAACC,MAAN,CAAaE,WAFhB,CADF;AAMD;;AAED,eAAeJ,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <p>{props.stage1.label}</p>\n {props.stage1.description}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file
{"ast":null,"code":"var _jsxFileName = \"/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js\";\nimport React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return React.createElement(\"div\", {\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 5\n },\n __self: this\n }, React.createElement(\"p\", {\n style: {\n fontStyle: \"italic\"\n },\n __source: {\n fileName: _jsxFileName,\n lineNumber: 6\n },\n __self: this\n }, props.stage.label), props.stage.description);\n}\n\nexport default Description;","map":{"version":3,"sources":["/home/rakeshgara/react/balaswecha/life-cycle-of-silkworm/src/components/Description.js"],"names":["React","Description","props","fontStyle","stage","label","description"],"mappings":";AAAA,OAAOA,KAAP,MAAkB,OAAlB;;AAEA,SAASC,WAAT,CAAqBC,KAArB,EAA4B;AAC1B,SACE;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KACG;AAAG,IAAA,KAAK,EAAE;AAACC,MAAAA,SAAS,EAAC;AAAX,KAAV;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA;AAAA,KAAiCD,KAAK,CAACE,KAAN,CAAYC,KAA7C,CADH,EAEGH,KAAK,CAACE,KAAN,CAAYE,WAFf,CADF;AAMD;;AAED,eAAeL,WAAf","sourcesContent":["import React from 'react';\n\nfunction Description(props) {\n return (\n <div>\n <p style={{fontStyle:\"italic\"}}>{props.stage.label}</p>\n {props.stage.description}\n </div>\n );\n}\n\nexport default Description;\n"]},"metadata":{},"sourceType":"module"}
\ No newline at end of file